Vik lokalhistoriske arkiv
Skriv ut

Pridlao kom med eit fyldig nummer til jul 2016, bladet var på heile 164 sider. I og med at bladet framover kjem berre med eitt nr for året, vil me leggja oss på dette ca sidetalet. Bladet har vorte svært godt motteke, og særleg har det vore stort laussal av denne utgåva. Men prisen var for låg fordi eit så fyldig nummer er svært dyrt å senda i posten, så neste år vert nok prisen 200 kr.
Skriving og skaffing av stoff til Pridlao pågår heile tidi, og me tek mot tekst og bilete med takk. Planlagt stoff er å skriva om dei ungdomshusi og bedehusi i kommunen som det ikkje har vore skrive om. Likeeins om kven som flytta til Årdal frå kommunen vår, me har tildegare skrive om flyttingi til Høyanger. Elles har arkivet samla inn møtebøker og anna arkivmateriale etter songlagi i kommunen, dette på grunn av at Vik Songlag er 150 år i 2017. Me har fått inn arkivmateriale etter Vik Songlag, Vangsnes Songlag og Feios Blandakor og noko frå Fresvik. Meir vil truleg komma inn.
Rune Lee arbeider for tidi svært mykje med å samla inn slektsopplysningar frå Feios til den nye ættesoga som vil koma ut i 2018.
Viss ein ser under Kjelder på denne nettsida, vil ein sjå at me har lagt ut mykje kjeldestoff frå Vik. Det er matriklar, medisinalmeldingar, frå fattigkommisjonen og anna. Me vil leggja ut meir etter kvart. Her er det mykje å finna både for dei som skriv om Vik, for studentar og for dei som vil slå opp og finna opplysningar om personar, ætter og gardar.
Arkivet har i det siste fått inn ein del gamle landskapsbilete som ikkje har vore publiserte før, og nokre av dei og andre landskapsbilete har me fått laga store kopiar av. Det er aktuelt med ei fotoutstilling av landskapsbilete, kanskje under Gamalostfestivalen.
Bilete er me alltid interesserte i, anten det er av folk eller landskap. Me har samla inn hjå dei fleste i kommunen vår, men frå utflytte anten i Noreg eller USA er det enno mykje å henta. Dei som har foto som kan vera av interesse , ta kontakt. Det gjeld sjølvsagt og skrive materiale. Har du noko eller kjem over noko, ta kontakt eller kom med tips.
 
Tlf til arkivet 91 37 29 08
Mobil Arne Inge 97 70 30 15
E-post: arne.inge.sebo@vik.kommune.no eller rlrunelee@gmail.com

Nyheitsbrev nov 2016
Sunday 13 November 2016 21:11

Denne nettsida har lege nede lenge. Målet er å fylgja opp betre og leggja ut stoff oftare, både om kva det blir arbeidd med på arkivet, artiklar, kjeldemateriale og kanskje heile bøker. Dette gjeld ikkje minst artiklar og bøker me har gjeve ut tidlegare.

Bladet Pridlao vert gjeve ut av Vik Historielag, men mykje av arbeidet vert gjort ved Vik Lokalhistoriske Arkiv. Bladet har tidlegare hatt to og tre nummer pr år, no vert det framover berre eitt fyldig nummer til jul. 

Situasjonen er slik at Rune Lee arbeider ved arkivet nesten på full tid, mykje av arbeidet er frivilleg. Telefonnummeret til arkivet er 91 37 29 08. E-post: rlrunelee@gmail.com

Arne Inge Sæbø nyttar arkivet som kontor og arbeider ein del frivilleg ved arkivet. Men eg er lærar i full stilling. Vanlegvis kan eg treffast mellom 1200 og 1500 på arkivet. Ring arkivnummeret eller mobil: 97 70 30 15. E-post: arne.inge.sebo@vik.kommune.no

Av arbeid framover kan eg nemna at det pågår arbeid med å samla inn slektsopplysningar om Feios. Meiningi er å gje ut ei oppdatert ættesoge, ei bok som vil tidlegast koma hausten 2017, men mest sannsynleg i 2018.

Arkivet har gjeve ut bøker om utløer i kommunen. Me har og planar å gje ut hefte om utmarkslåtter og linestrengar i Vik kommune. Noko av det stoffet har vore publisert i Pridlao, men slikt stoff egnar seg betre i eigne publikasjonar.

Elles har arkivet og underteikna vore initiativtakar til fotograferingi av folk i kommunen vår. Dette arbeidet vert Helge Grønningsæter ferdig med hausen 2016. Dei bileti som vart tekne i 2015 har vore utstilte på Blix hotell. Bileti frå Vangsnes, Arnafjorden, Feios og Fresvik satsar me på vil bli utstilte før jul 2016.

Det kan bli utstilling av andre bilete og framover, ikkje minst gamle landskapsbilete frå kommunen vår.

 


Nyheitsbrev november 2010
Thursday 11 November 2010 08:11

Arbeidet ved arkivet går sin gang med Arne Inge Sæbø i 20 % stilling og Rune Lee som frivilleg medarbeidar på heiltid. Denne hausten er det også vorte overført ein del arkivmateriale frå Kommunehuset til lokalhistorisk arkiv. Alt dette har vorte registrert og listeført. Me har og gått gjennom ein del privatarkiv som ikkje hadde vore ført lister på. Det er oppretta nokre nye privatarkiv, nokre har komme inn og andre har lege i arkivet utan at det hadde vore oppretta arkiv på materialet. Det er no eit omfattande arkiv frå Gjestgjevargarden på Vangsnes og garden Smidjane i Feios.

Det er stadige forespørslar frå kommuneadministrasjonen etter tidlegare vedtak eller sakspapir til saker dei arbeider med. Her er Rune Lee ein ekspert i å finna fram til materialet raskt. Dette er til stor nytte for kommuneadministrasjonen. Det er og ein del førespurnader frå folk både i Noreg og USA om slekt, til skriving av oppgåver og anna.

heile hausten har det vore arbeidd med stoff til julenummeret av Pridlao. Arkivet er svært nyttig i dette arbeidet, både til å finna fram skrive materiale som grunnlag for artiklar og den rikhaldige biletsamlingi er og svært nyttig. Mesteparten av desse bileti er avfotograferte av Fylkesarkivet, og arkivet har ikkje desse bileti, men må bestilla dei inn frå Fylkesarkivet. Det er mange som ikkje veit dette og trur me har bileti liggjande på arkivet i Vik.

Arbeidet med å skaffa opplysningar om utløer i Vik, Arnafjorden og på Vangsnes har og gått sin gang. No er det att å reinskriva materialet, fotografera løene der Arvid og Liv Engan alt har gjort mykje og å kartfesta utløene. Om me får dette ferdig til at det vert eit hefte i 2011 står att å sjå. I alle høve blir det i 2011 eller 2012. Feios skule skal står for arbeidet i Feios.

Boki "Langs veglause strender" har det vore svært godt sal på, og boki har lenge vore utseld frå forlaget. No har me trykt opp 500 nye eksemplar, og boki vil bli å få i bokhandlar eller frå arkivet.

Vik Lokalhistoriske Arkiv er med og arrangerer Sundagsseminaret. I haust har det så langt vore eitt møte, då var temaet at ungdomshuset vårt Vikjahalli er 100 år i år. Neste tema den 21. november er frå mellomalderen og har fått tittelen "Då vikljene vart hauglagde". Arkeolog Alf Tore Hommedal held foredrag.

Arne Inge har vore med i Kulturminnenemnd. Det har vorte laga brosjyre for kulturminneløype på Vikøyri både på norsk, engelsk og tysk. Neste år skal det lagast eit hefte om kulturminneløypa mellom dei to gamle kyrkjene våre og Moahaugane. Det vil og bli plassert ut skilt. Autoguide for Vikøyri er i arbeid. Feios er ferdig med si kulturminneløype, og Arnafjorden og Fresvik er og så å seia i hamn. Olav Fimreite er engasjert for å laga ein kulturminneplan for Vik kommune, ein plan for våre materielle kulturminne.


Nyheitsbrev mai 2010
Thursday 6 May 2010 11:05

I 2010 arbeider Arne Inge Sæbø i 15% stilling ved arkivet, resten av tidi er han lærar ved Flatbygdi skule. Rune Lee arbeider ei tid framover i full stilling ved arkivet.
Ein del arkivmateriale er levert opp frå kommunehuset, det gjeld mest materiale frå jordbruks- og skogbruksetaten. Det same gjeld teikningar innan landbruket (m.a. driftsbygningar) og kart. Alt dette har Rune Lee registrert og ført på lister.
Det har og komme inn ein del privatarkiv dei to siste åri, bl. a. brevsamling etter konsentrasjonsleirfangen Olav Skjerven, brevsamling og anna etter fargar Andreas Jensen, foto og nokre dokument etter Jens Svendsen og rekneskapsvedlegg etter Thorsens Notlag. Alle desse og andre er ordna og ført på lister.
Det kjem ein del førespurnader til arkivet om slekt, både frå nordmenn og amerikanarar. Desse kjem pr brev, e-post eller telefon. Det er og nokre elevar og studentar som ynskjer hjelp til å finna stoff til skriving av oppgåver. Â
Det går og ein del tid til å finna og skaffa stoff til artiklar i Pridlao. Til det arbeidet er arkivet nyttig for å finna opplysningar.
Arkivet har planar om å gje ut eit hefte om utløer i Vik kommune. Arbeidet med å samla opplysningar, fotografera og kartfesta utløene pågår i 2010. Liv og Arvid Engan er og med på dette arbeidet. Planen er å gje ut heftet i 2011. Fresvik er ferdig med dette prosjektet og har laga hefte. Dei registrerte 100 utløer.
Til jul 2009 gav arkivet ut to bøker. 3. opplag av "Segner frå Vik" kom ut, og i siste utgåva var det med ein del nye segner. Så kom boki "Langs veglause strender" av Arne Inge Sæbø ut. Denne boki tek føre seg den vestlegaste delen av Vik kommune, dei veglause grendene Ortnevik, Hustavenes, Geithus, Finnen, Finnabotnen, Vollavik, Kyrkjeteigen, Sylvarnes, Hanekam, Bjørkeviki, Stavedal, Vetlesand og Alrek, i tillegg Nybø, Kroksnes og Ortnevik i Høyanger kommune. Boki var gjeve ut av Skald forlag og Vik Lokalhistoriske Arkiv, ho er utseld frå forlaget, men arkivet har enno att eksemplar for sal.
Arkivet er og med og arrangerer Sundagsseminaret i lag med historielaget. Samlingane vert halde i vestibylen i Vikjahalli to-tre gonger pr halvår. Ein tek føre seg lokalhistoriske emne som utvandring, stadnamn, vikjamålet osv. Oppmøtet er på det jamne på 60-70 personar.    Â